نوای خیمه گاه 1

قیمت : 0 ریال
توضیحات :

این کتاب باتعداد302صفحه که شامل دوفهرست که ازاول محرم تاعاشوراباسبک کامل ساخته شده است

این کتاب باسبک های محرم 92باصدای حاج محمودکریمی ساخته شده است

امیدوارم ازاین کتاب باصدای دلنشین حاج محمدکریمی استفاده کرده باشید