مرثیه نامه

قیمت : 130,000 ریال
توضیحات : کتاب مقتل معتبر با نگارشی نو در باب 22 مجلس محرم و صفر

آشنایی علمی-کاربردی-تخصصی با تمام ردیف و گوشه های دستگاه شور و کاربرد آن در اشعار-دعا-مناجات