شماره حساب های فروشگاه :

1- بانک ملت :

شماره کارت : 6104337050680295

شماره حساب : 1734042458

2- بانک صادرات :

شماره کارت : 6037691079852372

شماره حساب :0313218609005

3- بانک ملی :

شماره کارت : 6037991108820717

شماره حساب: 0201251755002

4- بانک سامان :

شماره کارت :6219861110651634

شماره حساب:930380001065163001

5- بانک انصار :

شماره کارت : 6273817005353374

شماره حساب:2060403219241

 

6- بانک تجارت :

شماره کارت :6273532010881726

شماره حساب:4226579805

 

7- بانک سپه :

شماره کارت :5892101078941578

شماره حساب:1068301298002

 

8- بانک کشاورزی :

شماره کارت :6037701689034434

شماره حساب:635555611

 

9- بانک مسکن :

شماره کارت :6280231428797830

شماره حساب:410003160026

 

 

10- بانک رفاه :

شماره کارت :5894631841118227

شماره حساب:50485350

 

تمامی حسابهای فوق به نام سید محسن احمدزاده صفار می باشد.