# عنوان دسته بندی نام شاعر توضیحات
1 مدح حضرت زهرا (س) -( وصیتم بهت اینه که وقتِ غسل و کفنم ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت زهرا (س)
هستی محرابی
125
2 مدح حضرت زهرا (س) -( هر بهاری با گل رویش شکوفا میشود ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت زهرا (س)
علیرضا خاکساری
152
3 حضرت زهرا سلام ٱلله علیها از کلام حضرت پیامبر(ص) -( ای تجلّی خانهٔ آیات اعظم دخترم ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت زهرا (س)
مرضیه عاطفی
121
4 حضرت زهرا (س) -( سالـــی که بهارش قدم فاطمه باشد ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت زهرا (س)
220
5 حضرت زهرا (س) -( زهرا ، از هر چه گفته آمد سر بود ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت زهرا (س)
221
6 مدح حضرت زهرا(س) -( ببین این کودکِ زیبا چه با اکراه میخندد ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت زهرا (س)
محسن کاویانی
258
+2
7 مدح حضرت زهرا(س) -( همه چیز و همه کس در همه جا مال من است ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت زهرا (س)
حیدر توکلی
435
--1
8 مدح حضرت زهرا(س) -( پس همه هستند خلق ماجرایِ پنج تن ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت زهرا (س)
استاد علی اکبر لطیفیان
294
9 مدح حضرت زهرا(س) -( فاطمه دیدن خودش کمال علی بود ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت زهرا (س)
استاد علی اکبر لطیفیان
229
10 مدح حضرت زهرا(س) -( قحطیِ عشق آمده باران بیاورید ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت زهرا (س)
محسن عرب خالقی
191
11 مدح حضرت زهرا(س) -( فــــاطمیّـــه از محـــرم بیشتـــر جلــــوه كنـــم ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت زهرا (س)
جواد حیدری
291
12 مدح حضرت زهرا(س) -( خبر حضرت جبرییل به سرعت پیچید ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت زهرا (س)
احمد علوی
207
13 مدح حضرت زهرا(س) -( دو جهان قطره ای از موج یم فاطمه است ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت زهرا (س)
رضا رسول زاده
203
14 مدح حضرت زهرا(س) -( دختر تجریدیِ زیتون و تین ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت زهرا (س)
143
15 مدح حضرت زهرا(س) -( از جوهر قدس، تار و پودت ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت زهرا (س)
سید علی ریاضی یزدی
158
16 مدح حضرت زهرا(س) -( هستند بلامندان درمانده و سرگردان ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت زهرا (س)
عباس خوش عمل کاشانی
166
+1
17 مدح حضرت زهرا(س) -( کار چه کسی است غیر زهرا ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت زهرا (س)
161
18 مدح حضرت زهرا(س) -( می نویسیم اگر یا زهرا ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت زهرا (س)
استاد علی اکبر لطیفیان
221
+1
19 مدح حضرت زهرا(س) -( یا فاطرُ بِفاطمَه یعنی که فرق نیست ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت زهرا (س)
محسن حنیفی
183
20 مدح حضرت زهرا(س) -( بهشت، شیربهای تـو، خونبهـای تو کیست؟ ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت زهرا (س)
محمد سعید میرزائی
156
21 حضرت زهرا (س) -( پنهان شدی و در هوایت بیقرارم ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت زهرا (س)
145
22 حضرت زهرا (س) -( چقدر رد سیاهی به تنت میبینم ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت زهرا (س)
130
+1
23 حضرت زهرا (س) -( سیلی نشست تا به رخِ ماه پاره اش ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت زهرا (س)
114
24 حضرت زهرا (س) -( مریم به جز تواسوه دیگرنداشته است ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت زهرا (س)
105
25 حضرت زهرا (س) -( محشر دم از اعتبار او خواهد زد ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت زهرا (س)
کاظم بهمنی
124
26 حضرت زهرا (س) -( تو و دیوار و در... الله اکبر ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت زهرا (س)
104
27 حضرت زهرا (س) -( بغضی که شودیکسره محبوس کشنده ست ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت زهرا (س)
110
28 حضرت زهرا (س) -( مانند سپـــر ، تو را نگـــه می دارد ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت زهرا (س)
105
29 مرثیه حضرت زهرا (س) -( پس از مصیبت در، در بدر شدم ، مادر ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت زهرا (س)
مجتبی کرمی
123
30 مرثیه حضرت زهرا -( ازخانه چارچوب درت راشکسته اند ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت زهرا (س)
یاسر حوتی
106
31 اشعار فاطمیه -( همه تسبیح به‌ دست اند به تسبیحاتش ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت زهرا (س)
استاد علی اکبر لطیفیان
180
32 اشعار فاطمیه -( زیر دِین کسی نمی ماند ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت زهرا (س)
محمد حسن بیاتلو
161
+1
33 حضرت زهرا(س)حجاب -( سوگند به او که گوهری در صدف است ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت زهرا (س)
استاد سید هاشم وفایی
120
34 مشکل است -( سایه ی روی سرت افتاده باشد مشکل است ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت زهرا (س)
سیروس بداغی
646
+1
35 بی نشان -( ای دوا بر دردِ بی درمانِ عالم فاطمه ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت زهرا (س)
سیروس بداغی
687
+2
36 فاطمه بود -( نقشِ سربند شهیدانِ خدا فاطمه بود ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت زهرا (س)
سیروس بداغی
600
+1
37 حضرت زهرا(س) مرثیه -( طوبای مرتضی که زمانی رشیده بود ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت زهرا (س)
حسن کردی
756
38 حضرت زهرا (س) -( بهر نزول رحمت حق آیه می شوی ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت زهرا (س)
683
+1
39 واحد حضرت زهرا سلام الله علیها -( عصمت اللهی و واسه ی پیمبر،تویی مادر ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت زهرا (س)
722
+1
40 حضرت زهرا(س) شام غریبان -( ای داغ عشق بر جگر خون فشان تو ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت زهرا (س)
506
41 حضرت زهرا(س) شام غریبان -( امشب مدینه خوابِ راحت کرد مادر ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت زهرا (س)
538
+1
42 حضرت زهرا(س) شام غریبان -( بچه ها رنگ خزانید نبیند حیدر ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت زهرا (س)
363
43 حضرت زهرا(س) شام غریبان -( چرا بدون همسرت ، ز آشیانه می روی ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت زهرا (س)
433
+1
44 حضرت زهرا(س)شام غریبان -( می دهد بال و پر خستۀ جبریل خبر ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت زهرا (س)
345
45 حضرت زهرا(س) شام غریبان -( ای هردو جهان قبضه به مشتت زهرا ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت زهرا (س)
285
46 حضرت زهرا(س) شام غریبان -( به مسلخ می برند این تیره روزان ، روشنایی را ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت زهرا (س)
257
47 حضرت زهرا(س) شام غریبان -( در کوچه ای شد راه بندان گریه کردم ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت زهرا (س)
337
48 حضرت زهرا(س) تشییع تغسیل -( آن شب در آن بیت العزا غوغا به پا بود ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت زهرا (س)
320
--1
49 حضرت زهرا(س) تغسیل -( شام غریبی و تک و تنها شدن رسید ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت زهرا (س)
267
50 حضرت زهرا(س) شام غریبان -( گرچه در این شام غم، ماه عزا کامل است ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت زهرا (س)
242