# عنوان دسته بندی نام شاعر توضیحات
401 اشعار شهادت امام جواد (ع) (کسی خبر نشد از غربت نهانی من) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
1543
402 اشعار شهادت امام جواد (ع) (لب می زند كه مادر خود را صدا كند) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
1520
+1
403 اشعار شهادت امام جواد (ع) ( این پسر محتضری که پدرش نیست ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
1507
404 اشعار شهادت امام جواد (ع) ( به زمین خوردی و آهت دل ما را سوزاند) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
1545
405 اشعار شهادت امام جواد (ع) ( از دل چاهِ سینه ی بی تاب) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
1346
406 اشعار شهادت امام جواد (ع) ( آنکه عمری داغ زهرا شعله زد بر پیکرش) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
1354
407 اشعار شهادت امام جواد (ع) (غربت هیچ کسی مثل تو مولا نشود) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
2871
+3
408 اشعار شهادت امام جواد (ع) (نه تنها اين دل ما بر جواد ابن رضا سوزد) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
1174
409 اشعار شهادت امام جواد (ع) (ايّام سوگوارى ابن الرضا بود) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
1414
410 اشعار شهادت امام جواد (ع) (خونین تر است از همه لاله ها دلم) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
1216
411 اشعار زيباي شهادت امام جواد (ع) (گشود ديده چو بر اين جهان امام جواد ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
1456
412 اشعار شهادت امام جواد (ع) (خونین تر است از همه لاله ها دلم) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
1634
+1
413 اشعار شهادت امام جواد (ع) ( از من گرفته همسر من خورد و خواب را) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
1328
414 اشعار شهادت امام جواد (ع) (طائر عرشم ولى پر بسته‏ام) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
1429
+1
415 اشعار شهادت امام جواد (ع) (هرگاه قصد روى تو ابن الرضا كنم) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
1724
+1
416 اشعار شهادت امام رضا(ع) (تا مرا از تو ياد مى‏آيد) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
1525
417 اشعارشهادت امام جود(ع)(من ان زينــــــت ده عــــرش برينـــــم) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
1592
418 اشعارشهادت امام جود(ع)(دل افســــرده ام با غــم قــــرين اســــت) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
1422
419 اشعارشهادت امام جواد علیه السلام(اهل عالم ، از چه رو محزون ، پريشان خاطرنـــــــــد) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
1506
420 اشعارشهادت امام جواد علیه السلام(دارم دلي درياي خون از ظلــــــم و عــــــدوان) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
2341
+1
421 اشعارشهادت امام جواد علیه السلام(بار الها ، جان من ، جانـــــان مــــــن) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
1499
+1
422 اشعارشهادت امام جواد علیه السلام (مظهــــــــر اسمــــاء رب العالميـــــــن) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
1548
+1
423 اشعارشهادت امام جواد(ع) (بعد سلطـــان ســـــــرير عــــــــــدل و داد) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
1658
+1
424 (بحر جود و احسان در جهان جواد اســت صاحـــــــب لـوا و حكم عدل و داد اســــت) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
1397
+1
425 (بابا بیا جان کندن من را نظر کن) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
1704
+1
426 (از پشت درب بسته کسی آه می کشد) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
2221
+1
427 شعر مدح امام جواد اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
2081
+5
428 شعر شهادت امام جواد الائمه و (اگرچه ديده در خون نشسته اش تر بود) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
1615
+2
429 شعر شهادت امام جواد ع -(بار ديگر عالمــــي غمخــــــــانه شـــــــــد) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
2646
+4
430 غزل شهادت امام جواد علیه السلام ( آتش زهر اگر شعله به پیکر میزد) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
2631
+2
431 غزل شهادت امام جواد ( منکه از سوز عطش در تب تابم مادر) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
2865
+2
432 غزل شهادت امام جواد (گلچین به باغ پرپر من خنده میکند) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
2354
+2
433 نوحه واحد شهادت حضرت جواد (ع)- (بسوزد از عطش، لب خشكيده ‏ام) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
3301
+2
434 شعر و روضه شهادت امام جواد (ع) - (لب تشنه بود ، تشنة يك جرعه آب بود) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
2382
+1
435 روضه امام جواد به زبان شعر - (سوخت از زهر هلاهل جگرم مادر جان) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
3821
+6
436 مددی یا جواد...سروده محمدسهرابی- (پاى عشقى فتاده از نفسم) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
3299
+3
437 همه با بالهای خود کاری از استاد لطیفیان(این­ها به جای اینکه برایت دعا کنند) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
3576
+4
438 شهادت امام جواد علیه السلام تسلیت باد-( اینها به جای اینکه برایت دعا کنند) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
استاد علی اکبر لطیفیان
6110
+2
439 در مصیبت جواد آل محمد ص-(بحر جود و احسان در جهان جواد اســت) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
3661
+1
440 شعر شهادت امام جواد ع-(به ديوار قفس بشكسته ام بال و پر خود را) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
23754
+23
441 باب المراد غریب-(طائر عرشم ولى پر بسته‏ام) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
4328
+1
442 ماه کاظمین-(سلام من به نور عین زهرا) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
3969
+2
443 اشعار سینه زنی و زمینه برای شهادت امام نهم شیعیان امام جواد (ع ) به همراه دانلود سبک زمینه اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
10150
+6
444 «کشته محراب»-(کان تقى خصلت جواد اهل بیت) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
3514
+1
445 «آواى غربت»-(هر دم هزار نوبت جان از بدن برآید) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
3955
+1
446 «چشمه ‏ى جود»-(از من گرفته همسر من خورد و خواب را) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
3867
+3
447 «جواد بن الرضا»-(در میان حجره یارب کیست غوغا مى ‏کند) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
4269
+2
448 «التهاب عطش»-(از من گرفته همسر من خورد و خواب را) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
3529
+2
449 «جفاى همسر»-(بسوزم از جفاى همسر و زهر جفا مادر) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
3375
+1
450 «لب تشنه»-(من جوادم که خدا خوانده جواد) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
5052
+11