# عنوان دسته بندی نام شاعر توضیحات
151 شعر شهادت امام جواد(ع) -( نه تنها اين دل ما بر جواد ابن رضا سوزد ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
1742
+1
152 شعر شهادت امام جواد(ع) -( یارب از کینه همسر جگرم می سوزد ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
2052
+3
153 شعر شهادت امام جواد(ع) -( دل افسرده ام با غم قرين است ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
1665
154 شعر شهادت امام جواد(ع) -( چو لاله خونجگر شد از زهرجفا ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
1545
155 شعر شهادت امام جواد(ع) -( باز هم قافیه ها سوز و نوایی دارد ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
حبیب باقرزاده
1803
+1
156 شعر شهادت امام جواد(ع) -( "مرده" آنکس به پابوس سرایت نرسید ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
2303
157 شعر شهادت امام جواد(ع) -( نشسته است ببیند چگونه خواهد خورد ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
رضا دین پرور
1811
158 شعر شهادت امام جواد(ع) -( ز بس غم در دل خود روز و شب داشت ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
استاد سید هاشم وفایی
1908
--1
159 شعر شهادت امام جواد(ع) -( بی نـوایم من نـوایم می دهی؟ ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
استاد سید هاشم وفایی
2187
+1
160 شعر شهادت امام جواد(ع) -( اگر دینی ست باقی در جهان بی شبهه دین توست ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
علیرضا قزوه
2104
--3
161 شعر شهادت امام جواد(ع) -( وقت رفتن به کنارت پدری می خواهی ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
علی حسینی
2424
+3
162 شعر شهادت امام جواد(ع) -( باز هم غیرت کبوترها ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
وحید قاسمی
2515
163 شعر شهادت امام جواد(ع) -( در راه رسیدن به تو دل از نفس افتاد ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
مرضیه عاطفی
1770
--1
164 شعر شهادت امام جواد(ع) -( زهرش اثر کرد و گرفت از تو توان را ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
محمد فردوسی
2297
+2
165 گوشه ای از کرامات حضرت جواد الائمه (ع) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
2534
+2
166 غزل مصیبت حضرت امام جواد (ع) -( چشم در چشم تو می دوزد و بد می خندد ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
حسن کردی
2057
+1
167 دانلود سبک شهادت امام جواد(ع) -( دستای خورشید رو به آسمونه داره نوای غریبی می خونه ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
مجتبی دسترنج
2514
+5
168 دانلود سبک شور شهادت امام جواد(ع) -( تا کاظمین ، پر می زنه مرغ سینه ، کنار گنبد می شینه ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
محمد حسن قمی
2785
+6
169 شعر دودمه شهادت امام جواد(ع) -( به تسلای دل فاطمه که صاحب عزاست شیعه هم درد رضاست ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
3992
+10
170 شعر شهادت امام جواد(ع) -( ببین صیاد بالش را شکسته ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
استاد سید هاشم وفایی
2087
+3
171 شعر شهادت امام جواد(ع) -( تكان گریه ی سختی به شانه ها دادی ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
وحید قاسمی
1887
+1
172 شعر شهادت امام جواد -( آن روز کاظمین چو بازار شام شد ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
عباس احمدی
2793
+1
173 شعر شهادت امام جواد(ع) -( قدمش ناگهان شتاب گرفت ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
علی زمانیان
3196
+2
174 شعر شهادت امام جواد(ع) -( تشنه ی آب و عاطفه هستی ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
وحید قاسمی
2103
+1
175 غزل مصیبت روز و شب شهادت امام جواد (ع) -( باز هم قافیه ها سوز و نوایی دارد ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
حبیب باقرزاده
2394
+3
176 زمینه شهادت حضرت امام جواد الائمه (ع) با دانلود سبک -( گوشه حجره داره نفس نفس ميزنه جووني كه ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
امیر حسن سالاروند
2239
+3
177 متن زمینه شهادت امام جواد (ع) به همراه سبک -( با چش ترم گریه می کنم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
رضا تاجیک
2364
+2
178 متن و سبک نوحه شهادت حضرت جواد الائمه -( می ریزد ز سوز غربت روی خاک حجره ام اشک روانم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
رضا تاجیک
2396
+1
179 غزلی برای شهادت امام جواد از رضا رسولی -( سیه پوش غم تو جان و تن شد ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
رضا رسولی
1844
180 دانلود متن و سبک نوحه واحد شهادت آقا امام جواد الائمه (ع) -( شدی پرپر گل طاها ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
رضا رسولی
3436
+9
181 دانلود نوحه واحد سینه زنی برا شب شهادت امام جواد (ع) از رضا رسولی -( از ازل منم زیر دین تو ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
رضا رسولی
5526
+14
182 شعر شهادت امام جواد(ع) -( دست و دل باز از سر و رویش مشخص میشود ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
علیرضا خاکساری
1612
+3
183 شعر شهادت امام جواد(ع) -( خواهر نداشتم که پرستاری ام کند ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
محمود ژولیده
2636
+4
184 شعر شهادت امام جواد(ع) -( شرار زهر قاتل سر زند از جسم و از جانم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
استاد حاج غلامرضا سازگار
2024
185 شعر شهادت امام جواد(ع) -( ناله وا جگر نزن اینقدر ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
استاد علی اکبر لطیفیان
3318
+8
186 شعر شهادت امام جواد(ع) -( شب نشينان فلك چشم ترش را ديدند ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
استاد سید هاشم وفایی
1735
+1
187 دانلود سبک زمینه شهادت امام جواد(ع) -( جان ِ هر دو عالم فدای روی تو ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
حاج امیر عباسی
1985
+6
188 دانلود سبک نوحه شهادت امام جواد(ع) -( شاه مُلک ِ قضا ادرکنی نور چشم رضا ادرکنی ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
حاج امیر عباسی
1985
+2
189 دانلود سبک نوحه شهادت امام جواد(ع) -( مسموم زهر ظلم و جفایم غریب بغداد ، ابن الرضایم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
حاج امیر عباسی
1644
190 دانلود سبک نوحه شهادت امام جواد(ع) -( ارض و سما پر از ، سوز آه من شد ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
حاج امیر عباسی
1885
+1
191 دانلود سبک واحد شهادت امام جواد(ع) -( زمین و زمان با دلی سوزان ، بی قرار ِ ابنُ الرّضا شد ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
حاج امیر عباسی
2031
+3
192 دانلود سبک زمینه شهادت امام جواد(ع) -( بارم ای سبط طاها ، افتاده در رَه ِ تو ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
حاج امیر عباسی
1826
+1
193 شعر شهادت امام جواد(ع) -( ای چشم هایت مرهم دلها ، پیش تو باید خون جگر آمد ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
محسن کاویانی
1598
+1
194 شعر شهادت امام جواد(ع) -( قاتلت آشناست واویلا ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
رضا باقریان
1923
+3
195 دانلود سبک زمینه شهادت امام جواد -( میزد جوون امام رضا میون حجره دست و پا ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
حاج امیر عباسی
2082
+2
196 دانلود سبک نوحه شهادت امام جواد(ع) -( نور الهدایی ابن الرّضایی ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
حاج امیر عباسی
2568
+1
197 دانلود سبک نوحه شهادت امام جواد(ع) -( جوادُ الائمّه ابن الرضایی قتیلِ فتنه و ظلم و جفایی ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
حاج امیر عباسی
1747
+1
198 شعر شهادت امام جواد(ع) -( در این قبیله که سن کم و زیاد یکی ست ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
حمیدرضا کامرانی
2620
+4
199 شعر شهادت امام جواد(ع) -( «تنت به ناز طبیبان نیازمند مباد ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
محمد سهرابی
1925
+1
200 شعر شهادت امام جواد(ع) -( آری جوان ترین قمر آل هاشمم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
قاسم صرافان
3374
+7