# عنوان دسته بندی نام شاعر توضیحات
51 شهادت و مناجات امام رضا ع -( به جز هوای حرم در سرم هوایی نیست ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
علیرضا شریف
731
+1
52 شهادت و مناجات امام رضا ع -( مردغریبِ بُرده عبا روی سر،نیافت ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
علیرضا شریف
660
+2
53 شهادت و مناجات امام رضا ع -( حرم جهان من و اسمان مردم بود ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
حسن کردی
591
54 شهادت و مناجات امام رضا ع -( دوباره قسمت من شد مسافرت باشم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
579
55 شهادت و مناجات امام رضا ع -( خیرت رسید و عبد معاصی عطا گرفت، ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
557
56 شهادت و مناجات امام رضا ع -( شمعی شدم که بی تو به سوسو درآمده ست ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
مهدی رحیمی
554
--1
57 شهادت و مناجات امام رضا ع -( گنبدت مال خودت من فکر راهی دیگرم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
مهدی رحیمی
796
+2
58 مناجاتی امام رضا (ع) -( هرگز نرود از یادم آندم که به تو دل دادم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
جعفر ابوالفتحی
2267
59 اشعار شهادت امام رضا (ع)-زمینه-(به سبک ای عشق حیدر) -( عمری گداتم ، جلده هواتم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
ابوالفضل آلوئیان
2017
+3
60 اشعار روز شهادت امام رضا (ع)-نوحه -( از این مصیبت هر دلی پر شرر شد ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
حاج امیر عباسی
1827
+1
61 اشعار مدح و مناجات با امام رضا (ع) زمینه -( ما که محبین آل عبا هستیم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
حاج امیر عباسی
1770
+2
62 اشعار مدح و مناجات با امام رضا (ع)-واحد -( ای گل خشبو ، یا ضامن آهو ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
حاج امیر عباسی
2119
+1
63 اشعار مدح و مناجات با امام رضا (ع)-واحد -( سلام ما سلام ما به روی تو ای نور هل اتی ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
حاج امیر عباسی
1559
64 اشعار مدح و مناجات با امام رضا (ع)-شور -( من که با یاد حریم دلبرم هوایی ام ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
حاج امیر عباسی
1600
65 اشعار شهادت امام رضا (ع)-زمینه -( یا علی موسی الرضا کشتۀ نگاتم من ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
ایمان مقدم
1634
+1
66 اشعار امام رضا(ع)-شهادت -( آهسته می آمد ولی بی بال و پر بود ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
موسی علیمرادی
1609
+2
67 اشعار امام رضا(ع)-مدح و شهادت -( با دل خویش گفتم اگر بیقراری ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
محمود ژولیده
1326
68 اشعار امام رضا(ع)-مدح -( دل شود گاهی گدای کوی سلطان بهتر است ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
حبیب باقرزاده
1610
+2
69 اشعار امام رضا(ع)-شهادت -( عبا کشیده به سر غربتی نهان دارد ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
سید پوریا هاشمی
1598
70 اشعار امام رضا(ع)-شهادت -( مرد مردان مرد امام رضا ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
مهدی رحیمی
1264
71 اشعار امام رضا(ع)-شهادت -( وقتی عبا را بر سر خود می کشیدی ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
موسی علیمرادی
1908
72 اشعار امام رضا(ع)-شهادت -( افتاده ای بر روی خاك و پر نداری ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
موسی علیمرادی
1501
+2
73 اشعار امام رضا(ع)-شهادت -( دعا كنید شب گریه آورش نرسد ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
حسن لطفی
1343
74 اشعار امام رضا(ع)-شهادت -( زِ درد بال و پری زد ولی پرش اُفتاد ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
حسن لطفی
1393
+1
75 اشعار امام رضا(ع)-شهادت -( از دل کفر تا که بیرون زد ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
مجتبی شکریان همدانی
1167
76 امام رضا(ع)-شهادت -( با کار و دل و پای فلج رو کردیم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
استاد سید هاشم وفایی
1008
77 اشعار امام رضا(ع)-مدح -( وقتی که آوردند قرآن را به مشهد ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
مهدی رحیمی
1273
78 اشعار امام رضا(ع)-مدح و مناجات -( خدای مهربانی هاست سلطانی که من دارم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
علی ذوالقدر
2366
+4
79 مناجات امام رضا (ع) -( تمام عمر دلم سمت و سوی هرجا رفت ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
جعفر ابوالفتحی
1810
+10
80 در سوگ شهادت حضرت رضا(ع) با عنوان چون مقتل الحسین شما جور دیگری است -( من در هوای مشهد تو گریه می کنم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
1265
+3
81 اشعار شهادت امام رضا (ع) نوحه - واحد (به سبك بر غم عشقت آقا) -( خاک حجره شده قتلگاهت ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
محمد مبشری
2087
+9
82 شهادت امام رضا (علیه سلام) -( سلام و درود خدا ای رئوف ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
امیر عظیمی
1790
+3
83 شعر الفبایی امام رضا علیه السلام -( (ا) اى حرمت جنت الاعلاى ما ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
سیروس بداغی
1438
+1
84 پایان صفر -( پایان صفر آمده دل زار وغمین است ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
اسماعیل تقوایی
2227
+3
85 دانلودمتن وسبک شورامام رضاباصدای جوادمقدم -( خدا روی قلب عاشقا نوشته ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
1201
+4
86 اشعار امام رضا به همراه دانلود سبک-زمینه -( امشب زیارت بر این دل نصیب است ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
952
+1
87 دانلودمتن وسبک زمینه شهادت امام رضا -( رسد از گوشه ی حجره صدایی ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
قاسم نعمتی
1320
+2
88 دانلودمتن وسبک واحدسنگین شهادت امام رضا باصدای یوسف رحیمی -( پر می‌گیره دلم به هوات ، با شوق مرقد با صفات ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
1335
--1
89 دانلود متن وسبک شهدت امام رضاباصدای سیدمحسن حسینی -( به روی دامن اجل سر می گذارم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
1207
90 مناجاتی امام رضا (ع) -( اگر شوری به سر دارم ، وگر چشمان تر دارم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
جعفر ابوالفتحی
1465
+2
91 مصیبت های جوادالائمه در شهادت امام رضا (ع) -( بیت در بیت واژه در واژه می کشم آه و می خورم افسوس ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
سید حمید رضا برقعی
1172
92 یا غریب الغربا -( پایان صفر دلم غمین است ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
اسماعیل تقوایی
2154
+3
93 زمینه شهادت امام رضا (ع) با صدای حاج محمود کریمی -( در غربت تک و تنها برس به دادم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
3728
+23
94 واحد شهادت امام رضا با صدای حاج محمود کریمی -( کی میدونه درد غربت چه جوری آروم می گیره ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
3699
+5
95 زمینه شهادت امام رضا(ع) از یاسین زندی -( اﻱ ﺁﻗﺎﻱ ﻣﻦ اﻱ ﺳﺎﻻﺭ ﻣﻦ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﺭﺿﺎ همه ﻛﺲ و ﻛﺎﺭ ﻣﻦ ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
یاسین زندی
2474
+1
96 مناجات و روضه -( با دیده های خیس و دلی بی شکیب و مست ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
جعفر ابوالفتحی
2014
+9
97 مناجات با امام رضا (ع) -( ای آشنای رسم کرم رسم دلبری ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
جعفر ابوالفتحی
2473
+5
98 اشعار شهادت امام رضا(ع)-پرچم مشکی عزای حسین اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
4179
+10
99 اشعار شهادت امام رضا (ع) -( فــراق پــارۀ تــن، میــوۀ دل ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
2900
+5
100 اشعار شهادت امام رضا (ع) -( بیا دلم که همینک به مشهدت ببرم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
2291
+3