# عنوان دسته بندی نام شاعر توضیحات
151 متن و سبک نوحه اربعین -( حسين اي كعبة آمال زينب ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
محمدرضا سروری
190
152 متن و سبک نوحه اربعین -( آمده اربعینت ، عزیز زهرا حسین ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
محمدرضا سروری
355
153 متن و سبک نوحه اربعین -( یکی صدا زند پدر یکی برادرش را ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
محمدرضا سروری
280
154 متن و سبک نوحه اربعین -( اربعین شاه دین شد یا اماما تسلیت ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
محمدرضا سروری
239
155 متن و سبک نوحه اربعین -( اربعین آمده از شام بلا ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
محمدرضا سروری
282
156 متن و سبک نوحه اربعین -( زینبت باز آمده با مشک آب ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
محمدرضا سروری
204
157 متن و سبک نوحه اربعین -( دوباره کربلا رسیدیم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
محمدرضا سروری
172
158 متن و سبک نوحه اربعین -( می سوزد می نالد ، زینب دوباره در کرب و بلا ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
محمدرضا سروری
160
159 متن و سبک نوحه اربعین -( دوباره بر تلّ مصیبت ایستادم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
محمدرضا سروری
121
160 متن و سبک نوحه اربعین -( عمه جان از دشمن کی تقاص پدرم می گیرد ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
محمدرضا سروری
117
161 متن و سبک نوحه اربعین -( دلِ خون ، قدّ کمون ، سوغات زینبه ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
محمدرضا سروری
132
162 متن و سبک نوحه اربعین -( دلدار حسین زینب آمد ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
محمدرضا سروری
222
163 متن و سبک نوحه اربعین -( السلام اي كربلا سرزمين لاله ها ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
محمدرضا سروری
384
--1
164 متن و سبک نوحه اربعین -( دوباره دلم هوایی شده گمانم کرب و بلایی شده ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
محمدرضا سروری
172
165 متن و سبک نوحه اربعین -( سر نداری که سر از خاک سیه برداری ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
محمدرضا سروری
204
+1
166 متن و سبک نوحه اربعین -( يک اربعين با غم گذشت خون شد دل زينب وای از دل زينب ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
محمدرضا سروری
240
+1
167 متن و سبک نوحه اربعین -( سلام سلام شهیـد بی سرم حسین ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
محمدرضا سروری
315
168 متن و سبک نوحه اربعین -( دل شكسته ام بهانه دارد ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
محمدرضا سروری
177
169 متن و یبک نوحه اربعین -( بيا سري به دشت نينوا زنيم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
محمدرضا سروری
187
170 متن و سبک نوحه اربعین -( درد دل گوید زینب کبری با حسین در اربعینش ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
محمدرضا سروری
244
171 متن و سبک نوحه اربعین -( سلام ای سر جدایان سلام ای باوفایان ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
محمدرضا سروری
217
172 متن و سبک نوحه اربعین -( چل روز تمام شد ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
محمدرضا سروری
194
173 متن و سبک نوحه اربعین -( از سفر رسیدم وای ، خونجگر رسیدم وای ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
محمدرضا سروری
221
174 متن و سبک نوحه اربعین -( چهل روز است به یادت سیه پوشم برادر ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
محمدرضا سروری
254
175 متن و سبک نوحه اربعین -( سفری کرده دلم باز به کوی یارم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
محمدرضا سروری
157
176 متن و سبک نوحه اربعین -( چه کنم عمّه اگر شمر در آنجا باشد ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
محمدرضا سروری
161
177 متن و سبک نوحه اربعین -( خاک گرم کربـلا را بو کنید بوی بابا می دهد ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
محمدرضا سروری
202
178 متن و سبک نوحه اربعین -( به یاد کربلایت به یاد نینوایت ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
146
179 متن وسبک نوحه اربعین -( رقیه نیامد واویلا ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
محمدرضا سروری
205
180 متن و سبک نوحه اربعین -( باز یاران باز یاران اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
محمدرضا سروری
178
181 متن و سبک نوحه اربعین -( بابا کجایی سقا کجایی ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
محمدرضا سروری
180
--1
182 متن و سبک نوحه اربعین -( بعد تو ای برادر ، روز و شبم عزا بود ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
محمدرضا سروری
251
+1
183 متن و سبک نوحه اربعین -( زینب علمدارت شده ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
محمدرضا سروری
253
184 متن و سبک نوحه اربعین -( فتاده روی مزار بابا ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
محمدرضا سروری
120
185 متن و سبک نوحه اربعین -( برخيز حسينم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
محمدرضا سروری
219
186 متن و سبک نوحه اربعین -( رسیده در قتلگاه ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
محمدرضا سروری
195
187 متن و سبک نوحه اربعین -( مثل بارانی که بارید ابر تو ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
محمدرضا سروری
199
188 متن و سبک نوحه اربعین -( به قتلگاه دلبران دلبری رسیده ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
محمدرضا سروری
173
189 متن و سبک نوحه اربعین -( از شام غریبان تا شام اسیران ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
محمدرضا سروری
310
190 متن و سبک نوحه اربعین -( ای شهید تشنه کام بابا حسین سلام ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
محمدرضا سروری
313
191 متن و سبک نوحه اربعین -( با برادر رفته بودم بی برادر آمدم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
محمدرضا سروری
520
+1
192 متن و سبک نوحه اربعین -( قدم قدم ، می روم تا به حرم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
محمدرضا سروری
554
193 متن و سبک نوحه اربعین -( اربعین دل یاد یاران می کند ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
محمدرضا سروری
244
194 متن و سبک نوحه اربعین -( از سر قبر ابوفاضل تا قبر حسین ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
محمدرضا سروری
454
+1
195 متن و سبک نوحه اربعین -( اربعین تو کربلا چه حالی داره ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
محمدرضا سروری
356
196 متن و سبک نوحه اربعین -( زینبم آمده ای مهمانی، پس چرا گریانی ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
محمدرضا سروری
220
197 متن و سبک نوحه اربعین -( باز در کرب و بلا غوغا شد اربعینِ پسر زهرا شد ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
محمدرضا سروری
343
--1
198 متن و سبک نوحه اربعین -( زينبم مهر و وفا برده از مادر نصيب ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
محمدرضا سروری
152
199 متن و سبک بحر طویل اربعین -( اربعین لاله ها ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
محمدرضا سروری
321
200 متن وسبک نوحه اربعین -( می روم تا کربلا پای پیاده ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
محمدرضا سروری
833
--1