# عنوان دسته بندی نام شاعر توضیحات
351 شعر حضرت قاسم بن حسن(ای حسن صورت من وه که چه زیباشده ای) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
838
+1
352 شعر حضرت قاسم بن حسن-(خوب است هر عاشق قرنی داشته باشد) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
استاد علی اکبر لطیفیان
1543
353 شعر حضرت قاسم بن حسن-(زره اندازه نشد پس کفنش را دادند) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
استاد علی اکبر لطیفیان
1073
354 شعر حضرت قاسم بن حسن(این سنگ ها كه دور و برت را گرفته اند) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
777
355 شعر حضرت قاسم بن حسن-(از تنم چند تن درست کنید) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
استاد علی اکبر لطیفیان
965
356 شعر حضرت قاسم بن حسن(اگر چه لعل تو آب و تن تو تاب ندارد) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
768
357 شعر حضرت قاسم بن الحسن(از شوری چشم حسودان ترس دارم) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
1186
358 شعر وصف حضرت قاسم بن الحسن(ما را برای كسب شهادت دعا كنيد) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
2066
+1
359 شعر شهادت حضرت قاسم بن حسن(اگر چه لعل تو آب و تن تو تاب ندارد) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
1169
+1
360 شعر حضرت قاسم بن حسن(ای عمو نرم شد از سمّ ستوران بدن من) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
744
361 شهادت حضرت قاسم بن حسن(این بار طوفانی به سوی دشت، عازم بود) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
810
362 شعر حضرت قاسم بن الحسن(این گل تر ز چه باغی ست که لب خشکیده ست؟) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
798
363 شعر شهادت حضرت قاسم بن الحسن(این که این قدر تماشا دارد) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
1016
364 شعر حضرت قاسم بن الحسن(اى عمو فتح نمایان کردم) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
733
+2
365 شعر حضرت قاسم بن الحسن(آن که این گونه به خون قامت او غلتیده است) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
715
366 شعر حضرت قاسم بن الحسن(بر آخرین امید عمو پشت پا مزن) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
734
367 شعرحضرت قاسم بن الحسن(ضربِ آهنگ گام هایش را) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
887
+1
368 شعر حضرت قاسم بن الحسن(چون عزیز مجتبی در خون تپید) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
1203
--1
369 شعر زبانحال حضرت نجمه(سینه ات را مادرانه هر نفس بوسیده ام) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
1279
370 شعر حضرت قاسم بن السن(نامه ای دارد ز بابا خوش به حالش کرده است) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
824
+2
371 شعر حضرت قاسم بن الحسن(ع)(نهال اهل حرم طعمه تبر شده است) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
869
372 شعر حضرت قاسم بن الحسن(ابر زخمت دوباره بارش كرد) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
641
373 شعر حضرت قاسم بن الحسن(این تن غرقه به خون مصحف پا مال من است) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
746
374 شعر حضرت قاسم بن الحسن(ای عسلت از دم شمشیرها) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
1013
--1
375 شعر حضرت قاسم بن الحسن(کجاست سبز پوش آل عبا تا نگاه کند) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
950
376 شعر حضرت قاسم بن حسن(ز زین فتاد چو قاسم به روی خاک زمین) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
736
+2
377 شعر حضرت قاسم بن حسن(ع)(چون به شاه کربلا شد کار تنگ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
1201
+1
378 شعر حضرت قاسم بن حسن(ع)(شعری سروده ام به بلندای کریلا) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
725
+1
379 شعر حضرت قاسم بن حسن(نامه ای دارد ز بابا خوش به حالش کرده است) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
هادی ملک پور
896
+1
380 شعر حضرت قاسم بن حسن(برون آمد از خیام حرم، قاسم بن حسن چون مهی تابان) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
570
+1
381 شعر حضرت قاسم بن حسن(روز عاشورا به صد جوش و خروش قـــــــــــاسم آمد نزد پیر مِی فروش) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
780
382 شعر حضرت قاسم بن حسن(ای عــــــــــــمو قاسم جانباز منم بعد اکبر به تـــــو همراز منم) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
687
+2
383 شعر حضرت قاسم بن حسن(عمو منم جان نثار تو) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
684
384 شعر حضرت قاسم بن حسن(اَمونت برادرت عمو داره میره ز دست) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
837
+1
385 شعر حضرت قاسم بن حسن(ع)(ای عمو جان وا کن از راه محبت نظرت) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
713
386 شعر حضرت قاسم بن حسن(قاسمت آمده و دست به شمشير شده) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
631
387 شعر حضرت قاسم بن حسن(لاله‌ي خشك شده ! زينت صحرا شده‌اي) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
679
+2
388 شعر حضرت قاسم بن حسن(قاسم است اینکه چنین دست به شمشير شده) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
978
389 شعر مدح و شهادت حضرت قاسم بن حسن( آیینۀ روی مجتبایی قاسم) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
2433
+4
390 شعر حضرت قاسم بن حسن(درست لحظه ی آخر در این محل افتاد) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
766
391 شعر حضرت قاسم بن حسن(باز بوی بهار آمده است) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
663
392 شعر حضرت قاسم بن حسن(این که این قدر تماشا دارد) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
1107
+2
393 شعر حضرت قاسم بن حسن(گلبرگ های یاسمنت زیرو رو شده) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
569
394 شعر حضرت قاسم بن حسن(این مرد کیست لاله ی پرپر می آورد) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
803
395 شعر حضرت قاسم بن حسن(اي يادگار ِ رويِ قشنگِ برادرم) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
645
+2
396 شعر حضرت قاسم بن حسن(درست لحظه ی آخر در این محل افتاد) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
675
397 شعر حضرت قاسم بن حسن(گُل ِ پژمرده پژمردن ندارد) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
651
+3
398 شعر حضرت قاسم بن حسن(تا لاله گون بشود کفنم بیشتر زدند) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
689
399 شعر حضرت قاسم بن حسن(ع)(چشمی که بسته ای به رخم وا نمی شود) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
646
400 شعر حضرت قاسم بن حسن(شور و شوقم را ببین، یاور نمی خواهی عمو؟) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
1913
+7